Deň: 2. februára 2016

Vážený klient, na Slovensku dňom 01.01.2015 nadobudol účinnosť nový zákon (č. 307/2014 Z.z.), ktorý je zameraný na oznamovanie protispoločenských aktivít (tzv. whistleblower protection act). Tieto sú v definované  v zákone; ide napríklad o machinácie vo verejnom obstarávaní, korupciu alebo niektoré hospodárske trestné činy a správne delikty, ktoré ohrozujú verejné záujmy. Povinnosti vyplývajúce zo zákona sa […]Čítať ďalej …

JUDr. Pavol Biksadský v roku 2013, po absolvovaní štúdia (a príslušných skúšok) v anglickom jazyku, získal „Certificate of business accounting“, vydávaný uznávanou medzinárodnou autoritou CIMA – Chartered Institute of Management Accountants (http://www.cimaglobal.com/).   Právnici a manažéri musia spolupracovať, ale často každý hovorí akoby svojim vlastným jazykom a vznikajú rôzne nedorozumenia. Pochopenie princípov finančného a manažérskeho účtovníctva je prostriedkom ako lepšie aplikovať […]Čítať ďalej …

Kancelária Biksadský & Partners disponuje možnosťou podpisovania dokumentov zaručeným elektronickým podpisom. V praxi má podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom význam najmä na súdne a správne poplatky, ktoré sa napríklad vo veciach obchodného registra znižujú na jednu polovicu (napr. za zápis Sro sa namiesto poplatku vo výške cca 331 € platí súdny poplatok vo výške cca 165 €).

Informácie o autorizácii zmlúv o prevode nehnuteľností V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ako aj zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách, ktorá bezprostredne súvisia s prevodmi nehnuteľností, poskytovaním právnych služieb pri prevodoch nehnuteľností, ako […]Čítať ďalej …