Autor: admin

Viac o admin

    JUDr. Pavol Biksadský v roku 2013, po absolvovaní štúdia (a príslušných skúšok) v anglickom jazyku, získal „Certificate of business accounting“, vydávaný uznávanou medzinárodnou autoritou CIMA – Chartered Institute of Management Accountants (http://www.cimaglobal.com/).   Právnici a manažéri musia spolupracovať, ale často každý hovorí akoby svojim vlastným jazykom a vznikajú rôzne nedorozumenia. Pochopenie princípov finančného a manažérskeho účtovníctva je prostriedkom ako lepšie aplikovať […]Čítať ďalej …

    Kancelária Biksadský & Partners disponuje možnosťou podpisovania dokumentov zaručeným elektronickým podpisom. V praxi má podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom význam najmä na súdne a správne poplatky, ktoré sa napríklad vo veciach obchodného registra znižujú na jednu polovicu (napr. za zápis Sro sa namiesto poplatku vo výške cca 331 € platí súdny poplatok vo výške cca 165 €).

    Informácie o autorizácii zmlúv o prevode nehnuteľností V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ako aj zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách, ktorá bezprostredne súvisia s prevodmi nehnuteľností, poskytovaním právnych služieb pri prevodoch nehnuteľností, ako […]Čítať ďalej …

    Ako partner organizácie Junior Chamber International – Slovakia sme sa v rokoch 2014 a 2015 zúčastnili súťaže Mladý inovatívny podnikateľ roka v pozícii hodnotiteľa vo výberovej komisii. Úlohou tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo […]Čítať ďalej …

    Pri príležitosti vydania knihy s názvom CODICE DEL LAVOTRO SLOVACCO (Zákonník práce SR) sa dňa 26.2.2013 uskutočnila prezentácia tejto knihy spojená so sériou prednášok, ktorej sa ako prednášajúci zúčastnil aj Managing Partner spoločnosti Biksadský & Partners, JUDr. Pavol Biksadský, LL.M. Jedná sa o taliansky preklad Zákonníka práce SR, ktorý vychádza pri príležitosti jeho aktuálnej  novelizácie a je […]Čítať ďalej …