Kategória: Do pozornosti

Kancelária Biksadský & Partners disponuje možnosťou podpisovania dokumentov zaručeným elektronickým podpisom. V praxi má podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom význam najmä na súdne a správne poplatky, ktoré sa napríklad vo veciach obchodného registra znižujú na jednu polovicu (napr. za zápis Sro sa namiesto poplatku vo výške cca 331 € platí súdny poplatok vo výške cca 165 €).

Informácie o autorizácii zmlúv o prevode nehnuteľností V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ako aj zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách, ktorá bezprostredne súvisia s prevodmi nehnuteľností, poskytovaním právnych služieb pri prevodoch nehnuteľností, ako […]Čítať ďalej …

Ako partner organizácie Junior Chamber International – Slovakia sme sa v rokoch 2014 a 2015 zúčastnili súťaže Mladý inovatívny podnikateľ roka v pozícii hodnotiteľa vo výberovej komisii. Úlohou tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo […]Čítať ďalej …