Daňový a odvodový režim odmeny vyplácanej slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným talianskemu konateľovi

Daňový a odvodový režim odmeny vyplácanej slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným talianskemu konateľovi

Klienti nás často oslovujú s požiadavkou na prípravu zmluvy, na základe ktorej bude možné konateľovi (občanovi Talianska) slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným vyplácať príslušnú odmenu za výkon funkcie.

Z právneho hľadiska je odpoveď celkom jednoduchá: vyhotoví sa zmluvu o výkone funkcie podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka SR, táto zmluvu sa nechá schváliť valným zhromaždením a následne strany predmetnú zmluvu podpíšu.

Komplikácie však môžu nastať v oblasti daní a odvodov, a to najmä ak má konateľ bydlisko v Taliansku, kde je aj účastníkom systému zdravotného a sociálneho poistenia. Dôležitou je napríklad tiež  okolnosť, či daný konateľ, neevidovaný v tzv. „AIRE“, získa na Slovensku tzv. pobytový preukaz občana EÚ.

Z daňového hľadiska sa v prvom rade uplatní zmluva zo dňa 2. 5. 1983 medzi Talianskou republikou a ČSSR o zamedzení dvojitého zdanenia.

Z hľadiska odvodov je potrebné vykonať test na zistenie predpisov, ktoré sa budú na situáciu vzťahovať vo svetle európskych nariadení č. 883/2004 a 987/2009. Ak z tohto testu vyplynie, že rozhodujúcim právom sociálneho zabezpečenia je slovenské právo, bude potrebné pokračovať v plnení všetkých bežných komunikačných a platobných povinností vyžadovaných slovenským právom sociálneho zabezpečenia, pričom treba zároveň dbať na to, aby boli v tejto súvislosti splnené formálne povinnosti voči talianskym inštitúciám.

Ak sa však ukáže, že v konkrétnom prípade sa použije talianske právo sociálneho zabezpečenia, bude potrebné, aby daný konateľ požiadal INPS o vydanie formulára A1.

V ďalšom kroku budeme rozlišovať medzi  režimom sociálneho a zdravotného poistenia.

Pokiaľ ide o odvody na sociálne poistenie, konateľ predloží Sociálnej poisťovni formulár A1, čo má za následok, že na Slovensku mu nevzniknú (alebo mu zaniknú) povinnosti komunikácie a platenia sociálnych odvodov na Slovensku.

Pri odvodoch zdravotného poistenia je to o niečo zložitejšie, pretože získanie pobytu na Slovensku (vrátane vyššie uvedeného pobytového preukazu občana EÚ!) zakladá povinnosť prihlásiť sa na zdravotné poistenie na Slovensku. Tento režim však podlieha výnimkám, medzi ktoré patrí aj prípad zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ, pričom táto skutočnosť sa preukazuje opäť  podaním formulára A1.

Odporúčame teda, aby ste v prípade vyplácania odmeny zahraničným konateľom nezanedbali príslušné daňové a odvodové konzekvencie.

You May Also Like