Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie

Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie

S účinnosťou od 1.1.2023 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie. Nejedná sa však o povinnosť.

Príspevok je v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu (najviac však 360 eur za kalendárny mesiac) pre nájomcu bytu štátom podporovaného nájomného bývania.

Zamestnávateľ môže podporu tejto formy bývania upraviť ako zamestnanecký benefit na základe interného predpisu zamestnávateľa, v ktorom bližšie stanoví podmienky a sumu poskytovaného príspevku.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie za kalendárny mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. U zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru. Ak má súčasne zamestnanec uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, zamestnanec môže požiadať o príspevok len u jedného zamestnávateľa. Ak užívajú takýto byt viacerí zamestnanci – nájomníci štátom podporovaného bývania, môže o príspevok požiadať len jeden z nich.

You May Also Like