Exekučné konanie na Slovensku

Exekučné konanie na Slovensku

Pokiaľ niekto disponuje pohľadávkou voči dlžníkovi s majetkom na Slovensku a má voči nemu exekučný titul (t. j. vhodnú listinu na začatie exekučného konania), môže začať nútený výkon takéhoto rozhodnutia voči svojmu dlžníkovi, a to elektronickými prostriedkami podaním elektronického formulára na Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý označujeme ako „Návrh na vykonanie exekúcie“, a ku ktorému sa prikladá zákonom požadovaná dokumentácia.

Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie, príslušný súd oznámi navrhovateľovi platobný príkaz na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 16,50 EUR. Po zaplatení súdneho poplatku príslušný súd poverí exekútora a to náhodným výberom. Je potrebné spomenúť, že exekútor na Slovensku spadá do kategórie slobodných povolaní a nie je zamestnancom žiadneho justičného orgánu. V tomto momente poverený exekútor doručí povinnému listinu s názvom „Upovedomenie o začatí exekúcie“. Zároveň s doručením tohto upovedomenia by mal exekútor vykonať úkony na zabezpečenie majetku povinného, ​​ako je zablokovanie bežných bankových účtov do výšky dlhu a nákladov na exekučné konanie (vrátane odmien advokáta a samotného exekútora). V lehote 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie môže dlžník podať na súd návrh na zastavenie exekúcie, avšak len z dôvodov taxatívne určených zákonom, ako je zánik vymáhaného nároku, exekučný titul bol zrušený, alebo z dôvodu pre ktorý sú uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu neprípustné. Návrh na zastavenie exekúcie má odkladný účinok. Po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie alebo jeho zamietnutím, exekútor pristúpi k samotnej exekúcii za účelom uspokojenia pohľadávky toho, kto podal návrh na vykonanie exekúcie.

You May Also Like