GDPR

GDPR

0 Comments

Vážené dámy a páni,
ako mnohí z Vás určite vedia, od 25. mája 2018 je v Európskej únii účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša kancelária sa otázke implementácie GDPR do praxe (nielen) priemyselných podnikov veľmi intenzívne venuje, pripravuje potrebné právne analýzy stavu (GAP analysis), ako aj príslušnú dokumentáciu technických a organizačných opatrení. V prípade potreby poskytujeme služby zodpovednej osoby. Odborným garantom poskytovania služieb v oblasti ochrany osobných údajov je riadiaci advokát JUDr. Pavol Biksadský, LL.M, ktorý je certifikovaným špecialistom pre oblasť osobných údajov (certifikácia CIPP/E, vydaná organizáciou Inernational Association of Privacy Professionals).

Základom implementácie je audit aktuálnej situácie riadenia ochrany osobných údajov v prevádzke jednotlivých klientov (posúdenie rizík, GAP analýza, posúdenie opatrení, posúdenie aktuálne používanej dokumentácie na úseku ochrany osobných údajov a riadenia rizika z pohľadu GDPR) a následné prijatie potrebných opatrení. Sme pripravení Vám pomôcť v ktoromkoľvek štádiu tohto procesu.

V prípade záujmu o riešenie otázok GDPR sa na nás neváhajte obrátiť.

About admin

    You May Also Like

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *