Konatelia a spoločníci pozor – finančný príspevok na stravu nie je pre všetkých

Konatelia a spoločníci pozor – finančný príspevok na stravu nie je pre všetkých

Konatelia a spoločníci spoločností s ručením obmedzeným zvyčajne vykonávajú svoju činnosť pre spoločnosti na základe mandátnych zmlúv (napríklad zmluva o výkone funkcie konateľa, zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady a pod.), ktoré im automaticky nezakladajú pracovný pomer. Ak títo nie sú zároveň zamestnancami, nemajú automaticky nárok na zabezpečenie stravného zo strany spoločnosti. Avšak táto možnosť tu je. Podmienkou je, aby spoločnosť zamestnávala buď aspoň jedného zamestnanca alebo aby so zástupcami zamestnancov (ak u nej pôsobia) spoločnosť prejednala možnosť rozšírenia okruhu osôb o konateľa či spoločníka, pre ktorých bude spoločnosť tiež zabezpečovať stravovanie. Ak by totiž spoločnosť nezamestnávala žiadnu osobu v pracovnoprávnom vzťahu, nepovažovala by sa na účely Zákonníka práce za zamestnávateľa, a preto by nemala možnosť rozšíriť okruh ľudí na účely stravovania. Tu však pre konateľov a spoločníkov existujú len tri spôsoby, akými im môže byť stravovanie poskytnuté:

a) v stravovacom zariadení zamestnávateľa,

b) v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo

c) môžu dostávať stravné lístky alebo karty.

V tomto prípade platí, že finančný príspevok na stravovanie nie je v zmysle Zákonníka práce formou zabezpečenia stravovania, ale len náhradou zabezpečenia stravovania. Konatelia a spoločníci preto môžu využívať iba vyššie uvedené 3 možnosti, nemôžu však prijímať finančný príspevok na stravovanie. V prípade, že by im finančný príspevok na stravovanie bol poskytnutý nad rámec Zákonníka práce, nie je daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa (spoločnosti). Môže však byť uplatňovaný ako daňový výdavok zamestnávateľa (spoločnosti), ak by bol uplatňovaný ako zamestnanecký benefit. Ten však podlieha zdravotným aj sociálnym odvodom.

You May Also Like