Krízu môžu podnikateľom pomôcť zvládnuť inovačné poukážky

Krízu môžu podnikateľom pomôcť zvládnuť inovačné poukážky

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlasuje novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0. Podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch Slovenska môžu žiadať o priamu finančnú pomoc z národného projektu inovujme.sk od 2 do 15-tisíc eur.

SIEA preplatí až 85 % celkových výdavkov podniku, pričom preplatenie je opäť formou predfinancovania. Výzvu agentúra vyhlasuje od 28. novembra, jej prvé kolo uzavrie 15. januára 2023, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov. Tých je dovedna vyčlenených 1 250 000 eur.

Oprávnení žiadatelia sú fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú viac ako 12 mesiacov na slovenskom trhu a zároveň ešte prostredníctvom programu inovujme.sk podporené neboli.

V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty dvoch prioritných oblastí:

a) Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve a Inteligentné energetické systémy;

b) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a Progresívne technológie a materiály.

Opatrenia sú zamerané na podporu služieb napomáhajúcich výskumu, vývoju a zavádzaniu systémov na efektívne uskladňovanie, prenos a použitie energie a zvýšenie jej efektívneho využívania, poradenstvo pri inteligentných energetických systémoch; uskladňovaní energie (využívanie alternatívnych energetických nosičov) a pod.

Čerpanie prostriedkov je možné na výstupy vo forme štúdie, analýzy, výskumnej správy, technickej alebo výkresovej dokumentácie inovovaných produktov a prípadné dodanie ich modelov alebo prototypov. V rámci tejto výzvy nie je možné poskytnúť finančnú pomoc na akékoľvek priame zakúpenie softvérových nástrojov alebo ich vývoj na mieru, nákup technológií alebo akýchkoľvek prístrojov, akéhokoľvek zariadenia alebo vybavenia priestorov.

You May Also Like