Kurzarbeit sa odloží o dva mesiace

Kurzarbeit sa odloží o dva mesiace

Z dôvodu vyhlásenia 90-dňového núdzového stavu počnúc 25. novembrom 2021 sa posúva nadobudnutie účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce na 1. marca 2022.

Skrátená práca (alebo „kurzarbeit“) je v zákone definovaná ako podpora na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Obmedzením činnosti zamestnávateľa sa chápe prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. Vonkajším faktorom je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom (napr. mimoriadna situácia, výnimočný alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosť vyššej moci).
Z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej vlne pandémie COVID-19 vzniká akútna potreba zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinného od 1. januára 2022. S poukazom na zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci, ako aj s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám, sa navrhuje, aby v mesiacoch január a február 2022 pokračoval projekt „Prvá pomoc“.

You May Also Like