Minimálne zdravotné odvody aj pre konateľov!

Minimálne zdravotné odvody aj pre konateľov!

Od 1.1.2023 bolo novelou zákona zavedené minimálne poistné na zdravotné poistenie konateľov, ako aj iné osoby považované na účely novely za zamestnancov. Zamestnancom sa pritom na tento účel rozumie aj osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť s právom na príjem zo závislej činnosti, kam je zaradený, okrem iného, aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, prokurista, likvidátor, člen družstva, nútený správca a komanditista komanditnej spoločnosti.

Cieľom novely je zabrániť uzatváraniu špekulatívnych pracovných pomerov či predchádzať výkonom funkcií za nízku odmenu, pri ktorých sa ľudia vyhýbajú odvodovej povinnosti.

Na rozdiel do ostatných skupín platiteľov poistného (SZČO a dobrovoľne nezamestnané osoby) do konca roka 2022 neexistoval pre konateľa, ako aj inú osobu považovanú na účely novely za zamestnanca, poberajúceho odmenu, žiadne odvodové zdravotné minimum. Týmto bolo možné dosiahnuť, že tieto osoby platili poistné na úrovni zopár eur, avšak bolo im poskytované verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu. (Na porovnanie: tento odvod je napr. pre SZČO alebo dobrovoľne nezamestnaných na rok 2023 v sume 84,77 EUR mesačne.)

Novelou bol zavedený minimálny zdravotný odvod poistného pre konateľa, ako aj iné osoby považované za zamestnancov pre účely novely, na úrovni odvodu zo sumy životného minima. To predstavuje od 1.1.2023 sumu 234,42 eur. Platí, že z uvedenej sumy je potrebné odviesť na zdravotné poistenie minimálne 14 %, čo predstavuje 32,81 eur / mesiac. Ak by vypočítaný odvod nedosiahol uvedenú výšku u konateľa, ako aj inej osoby považovanej za zamestnanca, ten by musel doplatiť plnú sumu (teda nejedná sa o doplatok na strane zamestnávateľa ale konateľa).

Uvedené znamená, že ak si konateľ vypláca odmenu za výkon svojej činnosti na základe napr. mandátnej zmluvy a jeho mesačná odmena je nižšia ako je suma životného minima, teda v roku 2023 nižšia ako je suma 234,42 eur, je povinný si sám doplácať zdravotné poistenie do výšky 32,81 eur / mesiac, čo je minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie konateľa.

Povinnosť doplatku na zdravotné poistenie sa však nebude týkať poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu alebo sa za nich považujú, ako sú napr. deti, dôchodcovia, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi, osoby evidované na úrade práce, študenti, osoby na rodičovskej dovolenke a iné.

You May Also Like