Dott. Andrea Cianti

advokát

Narodil sa v roku 1988 v Borgo San Lorenzo, Florencia. V rokoch 2007 až 2013 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Siena (založená v roku 1240, patrí medzi najstaršie vysoké školy na svete), ktorú úspešne ukončil s vyznamenaním, s hodnotením 110/110 (I level master’s degree). V období rokov 2013 až 2015 absolvoval špeciálny kurz na Univerzite Siena – špecializácia pre právnické profesie, ktorý ukončil absolvovaním záverečnej skúšky s hodnotením 65/70 (II level master’s degree). Súčasne, od roku 2013 do roku 2014, pôsobil ako koncipient v advokátskej kancelárii v Siene, špecializovanej na občianske a obchode právo. V roku 2015 absolvoval písomné aj ústne advokátske skúšky pred Odvolacím súdom vo Florencii, čím získal oprávnenie k zápisu do talianskeho zoznamu advokátov. Od marca 2017 do júna 2020 vykonával na Slovensku povolanie ako usadený euroadvokát, pričom od júna 2020 tu pôsobí ako advokát zapísaný do bežného zoznamu advokátov vedenom  Slovenskou advokátskou komorou. Je občanom aj talianskej aj slovenskej republiky a rozumie talianskej mentalite, nakoľko tam sa narodil a  trávil svoj život až do 28 rokov veku.

Od mája 2016 pracuje v advokátskej kancelárii Biksadský & Partners, v ktorej pôsobí ako expert v občianskom a v obchodnom práve, s dôkladnejším zameraním na zmluvné vzťahy a právo obchodných spoločností. Zameriava sa tiež na rôzne praktické otázky, ktoré vznikajú pri prieniku talianskeho a slovenského právneho poriadku (napríklad tvorba systému riadenia slovenských obchodných spoločností, zodpovedajúceho talianskym štandardom,  príprav a  vykonávanie tzv. Modelu Organizácie a Riadenia na zmierňovanie trestnej zodpovednosti právnických osôb, atď.).

Jazyky: taliansky, slovensky, anglicky