Mgr. Ján Dobák – Advokát

Narodil sa v Kežmarku v roku 1982, študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2000 – 2005.  Po ukončení štúdia pracoval ako člen právneho tímu na Ministerstve financií SR, pričom sa zaoberal prevažne zastupovaním Slovenskej republiky ako aj samotného ministerstva pred súdmi (najmä v občianskoprávnych a pracovnoprávnych sporoch, v konkurzných konaniach, ako aj v oblasti správneho súdnictva). Ján je členom tímu Biksadský & Partners od roku 2007.  Je členom Slovenskej advokátskej komory od 1. júla 2010.

Ján sa zameriava sa najmä na otázky obchodných záväzkových vzťahov, práva obchodných spoločností, pracovného práva, na právne otázky týkajúce sa nehnuteľností  a na zastupovanie v občianskom súdnom konaní.

Jazyky: anglický a taliansky