Niektoré povinnosti vyplývajúce z využívania nehnuteľnosti na podnikateľské účely

Niektoré povinnosti vyplývajúce z využívania nehnuteľnosti na podnikateľské účely

Pri kúpe alebo nájme nehnuteľnosti za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti je podnikateľ povinný požiadať územne príslušný Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tzv. uvedenie nehnuteľnosti do prevádzky.

Daná povinnosť v prípade nájmu zaťažuje samotného nájomcu. Ak sú splnené zákonné podmienky, Úrad verejného zdravotníctva SR vydá vo vzťahu k nehnuteľnosti využívanej na podnikateľské účely rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky. Okrem toho, v prípade, ak podnikateľ vykonáva svoju činnosť mimo sídla svojej spoločnosti a sú splnené zákonom stanovené predpoklady, vzniká podnikateľovi aj povinnosť oznámiť živnostenskému úradu adresu „prevádzkarne“. Keďže porušenie vyššie uvedených povinností je sankcionovateľné, odporúčame Vám, aby ste si vo Vašej spoločnosti preverili, či disponujete príslušnou dokumentáciou preukazujúcou splnenie týchto povinností. V opačnom prípade Vám odporúčame dané nedostatky čo najskôr odstrániť, pričom za týmto účelom sa môžete obrátiť aj na našu kanceláriu.

You May Also Like