Notifica Whistle blowing

Notifica Whistle blowing

0 komentárov

Vážený klient,

na Slovensku dňom 01.01.2015 nadobudol účinnosť nový zákon (č. 307/2014 Z.z.), ktorý je zameraný na oznamovanie protispoločenských aktivít (tzv. whistleblower protection act). Tieto sú v definované  v zákone; ide napríklad o machinácie vo verejnom obstarávaní, korupciu alebo niektoré hospodárske trestné činy a správne delikty, ktoré ohrozujú verejné záujmy.
Povinnosti vyplývajúce zo zákona sa týkajú najmä zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov. Títo sú povinní do 6 mesiacov od účinnosti zákona, t.j. do 30.06.2015 prijať  vnútorný systém vybavovania podnetov svojich zamestnancov, ktorí svojim „podnetom“ (ktorý môže byť aj anonymný!) upozornia na nekalé aktivity zamestnávateľa, kolegov, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce. Zamestnávateľ je zároveň povinný ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá môže, ale nemusí byť z radov zamestnancov a ktorej môžu zamestnanci adresovať svoje podnety. Dôležité je, aby táto osoba podliehala len priamo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa. Zamestnávateľ musí tiež zabezpečiť, aby bolo možné podať podnet 24 hodín denne, preto sa predpokladá zriadenie osobitnej webovej služby k tomuto účelu alebo iný systém, ktoré zabezpečí túto funkciu.

Každý oznamovateľ podlieha ochrane, ktorej rozsah stanovuje zákon. Napríklad zamestnávateľ je oprávnený urobiť určité pracovnoprávne úkony voči zamestnancovi len so súhlasom inšpektorátu práce! Úkon bez takéto súhlasu by bol neplatný. Tiež, zamestnanec, ktorý podal podnet a voči ktorému následne zamestnávateľ urobil niektorý pracovnoprávny úkon môže požiadať inšpektorát práce o pozastavenie účinnosti takéhoto úkonu. Týmto sa účinnosť pozastaví na 14 dní a v tomto období bude zamestnanec vyzvaný, aby podal návrh na vydanie predbežného opatrenia vo veci.

Zamestnanec, ktorý podal podnet a ktorý bol v konečnom dôsledku účinný v tom, že došlo k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia o vine, resp. o existencii správneho deliktu, môže požiadať o odmenu Ministerstvo spravodlivosti SR.

Jednou z povinností zamestnávateľ (v rámci vytvorenia vnútorného systému vybavovania podnetov) je prijatie vnútorného predpisu, ktorý musí obsahovať podrobnosti o:

a) podávaní podnetov,
b) preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
d) evidovaní podnetov,
e) oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
f) spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.

V prípade nesplnenia uvedených povinností môže inšpektorát uložiť pokutu do výšky 20.000 EUR.
S prípravou predpisu a so zabezpečením plnenia povinností, ktoré vyplývajú zo zákona pre Vašu spoločnosť, sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť.
V prípade otázok sme Vám plne k dispozícii.

Viac o admin

    Môže vás zaujímať

    Odpovedať

    Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *