Nové výnimky v zákone o nelegálnom zamestnávaní

Nové výnimky v zákone o nelegálnom zamestnávaní

V druhej polovici marca 2022 parlament schválil novelu zákona, ktorou sa rozširuje okruh výnimiek z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

S účinnosťou od 1.1.2023 sa navrhuje výnimka aj pri spoločnostiach s ručením obmedzeným. Za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie sa už podľa § 2a) návrhu zákona nebude považovať práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Tiež sa novelou upravuje možnosť kontroly nelegálnej práce a zamestnávania. Tú doteraz mohol vykonávať ako inšpektorát práce, tak aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a aj jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto tri kontrolné orgány však pri kontrole nelegálnej práce a zamestnávania postupujú podľa odlišných procesných postupov upravených v rozdielnych zákonoch, čo v praxi vyvoláva nejednotnosť. Navrhuje sa preto ponechať kompetenciu kontroly iba inšpektorátu práce.

You May Also Like