Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH

Začiatkom decembra 2022 schválila NRSR novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Okrem iného sú to tieto najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa podnikateľského prostredia:

Povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok po uplynutí 100 dní po termíne splatnosti

Pre odberateľa sa zavádza povinnosť vykonať opravu odpočítanej DPH z nakúpených tovarov alebo služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho dátume splatnosti. Táto novela sleduje zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch a zníženie únikov v platení DPH.

Nová definícia nevymožiteľnej pohľadávky

Keďže vyššie uvedená zmena opravy odpočítanej DPH je úzko previazaná s inštitútom opravy základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby, novelou zákona sa do značnej miery zjednodušujú podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky na účely zákona o DPH. To predstavuje základný predpoklad pre uplatnenie práva na opravu základu dane v prípadoch, kedy veriteľ nezískal protihodnotu za ním dodaný tovar alebo službu. Nevymožiteľnou pohľadávkou už nebude iba taká, ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní, ale aj taká, ktorej od splatnosti uplynulo 150 dní a pričom moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať až od  1.1.2023. Musia byť zároveň splnené aj nasledovné podmienky:

– ak je suma pohľadávky vo výške najviac 1000 eur vrátane DPH, bude pre splnenie zákonných podmienok nevymožiteľnosti postačovať, aby dodávateľ (platiteľ DPH) preukázal, že vykonal akýkoľvek úkon smerujúci k získaniu úhrady pohľadávky (napríklad upomienka),

– ak je pohľadávka vo výške viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde (okrem rozhodcovského súdu),

– ak je suma pohľadávky viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.

Určenie výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru od roku 2023

V prípade krádeže majetku u platiteľa DPH s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur (napríklad krádež firemného notebooku) a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa bude prihliadať na opotrebenie majetku pri výpočte opravy odpočítanej DPH. Uplatní sa pritom zákonná fikcia posudzovania tohto majetku, akoby šlo o povinne odpisovaný majetok, pričom sa bude sa na takýto majetok pozerať ako na odpisovaný majetok s dobou odpisovania 4 rokov. Pokiaľ bude mať takýto tovar viac ako 4 roky, platiteľ DPH nebude mať povinnosť opraviť odpočítanú DPH z titulu krádeže tohto tovaru.

You May Also Like