Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave

Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave

V uplynulých dňoch bola schválená novela zákona, ktorá s účinnosťou od 2.2.2022 mení organizáciu pracovného času v doprave.

Cieľom novely je zjednotiť pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Menia sa najmä pravidlá týkajúce sa cestnej dopravy, ktorá presahuje hranice jedného štátu (tzv. vysielanie pracovníkov). Novelou bolo upresnené, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie. Zároveň určila, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel týkajúcich sa vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi štátmi EÚ. Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie. Informácie a doklady k vysielaniu sa budú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je už dnes využívaný na spoluprácu medzi štátmi únie.

Z dôvodu transpozície európskych smerníc a nariadení sa upravujú napríklad požiadavky na denné a týždenné maximálne časy jázd, minimálne prestávky, doba odpočinku vodičov či špecifické pravidlá pre vysielanie vodičov ako aj pokuty za ich nedodržiavanie. Tie boli doteraz v zákone vyčíslené ešte v slovenských korunách, zmena nastáva v ich vyčíslení v eurách. Zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku môže byť napríklad uložená pokuta od 1 659 eur až do 16 596 eur v prípade, že prácu vodičov rozvrhuje tak, že nie sú schopní dodržať pracovný čas, čas jazdy, čas pracovnej pohotovosti, čas prestávok v práci alebo časy denného alebo týždenného odpočinku či predpisy o používaní záznamového zariadenia.
Osobitná časť novely sa venuje cestným kontrolám, ktorých úlohou je zabezpečiť dodržiavanie pracovného času v doprave, t. j. napríklad aj povinných prestávok vodičov.

You May Also Like