Novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve

V poslednom kvartáli roku 2022 bola v parlamente schválená novela zákona o účtovníctve, ktorá so sebou prináša postupne viacero výrazných zmien.

S účinnosťou od 1. 9. 2022 došlo k novému zadefinovaniu okruhu subjektov, ktoré sú povinné zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov. Nové pravidlá sa uplatnia pri zostavovaní účtovných závierok, ktoré sa zostavujú najneskôr k 1. januáru 2023.

Mení sa vymedzenie účtovných jednotiek, ktoré sú povinné uviesť informácie vo výročnej správe o svojej spoločenskej zodpovednosti (o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informácie o dodržiavaní ľudských práv a o boji proti korupcii a úplatkárstvu). Tieto pravidla sa prvýkrát použijú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace sa k 31. decembru 2022.

S účinnosťou od 22. 6. 2023 sa zavádza komplexná úprava tzv. Správy s informáciami o dani z príjmov. Zákon upravuje okruh účtovných jednotiek, ktoré sú povinné túto správu vypracovať a za akých okolností sa ich táto povinnosť bude týkať (jedná sa najmä o vybrané účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť). V súvislosti s ukladaním správy s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín obchodného registra sa navrhuje využiť už zavedený prístup „jedenkrát a dosť“ pre ukladanie účtovných závierok, v nadväznosti na ktorý sa povinnosť uložiť  správu s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín obchodného registra bude považovať za splnenú  jej uložením v registri účtovných závierok. S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje dotknutým účtovným jednotkám oslobodenie od povinnosti zverejnenia správy s informáciami o dani z príjmov na ich webom sídle.

Táto právna úprava sa prvýkrát použije pri ukladaní Správy s informáciami o dani z príjmov za účtovné obdobie začínajúce sa 22. júna 2024.

You May Also Like