Novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 má za cieľ zjednodušenie a zefektívnenie účtovníctva a tiež posilnenie transparentnosti informácií pri zverejňovaní účtovných závierok v Registri účtovných závierok.

Medzi najdôležitejšie zmeny patria nasledovné:

  • dopĺňajú a upresňujú sa podmienky, ktoré musí účtovná jednotka dodržať pri spracovávaní účtovných záznamov;
  • ustanovujú sa možné spôsoby transformácie účtovného záznamu, pričom na transformáciu účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby je možné použiť okrem zaručenej konverzie aj skenovanie;
  • umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby;
  • umožní sa uchovávať dokumenty v elektronickej podobe priamo vo vlastnom účtovnom systéme podnikateľa a
    zákon zároveň explicitne uvádza, kedy už nie je potrebné uchovávať listinný účtovný záznam;
  • zavádza sa nová povinnosť informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovávania účtovnej dokumentácie pred zánikom bez právneho nástupcu alebo pred samotným skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti;
  • dopĺňa sa obsah výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu 2 % vo výške viac ako 35 000 € (jedná sa najmä o občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi alebo organizácie s medzinárodným prvkom);
  • rozširuje sa verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, v neverejnej časti registra zostanú len účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb;
  • navrhuje sa, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané do Registra účtovných závierok v elektronickej podobe.

You May Also Like