Novela Zákonníka práce – zamestnávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením

Novela Zákonníka práce – zamestnávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením

Dňa 1. apríla 2022 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá si vzala za cieľ zlepšiť postavenie ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) osôb na trhu práce.

Zákonník práce určuje zamestnávateľovi povinnosť vyžiadať si súhlas od úradu práce v prípade, ak chce výpoveďou ukončiť pracovný pomer s osobou so zdravotným postihnutím. Úrad práce má v súčasnosti na vyjadrenie všeobecnú lehotu podľa správneho poriadku, ktorá predstavuje 30 dní.

Podľa navrhovateľov prax ukázala, že súčasný stav v skutočnosti neposkytuje ochranu pred výpoveďou, ale pred pracovným pomerom nových ŤZP zamestnancov. Úmysel bol chrániť, no v skutočnosti sa zamedzilo vstupu ŤZP osoby na trh práce, pretože zamestnávatelia  strácali pre túto 30-dňovú lehotu motiváciu vziať ŤZP osobu do pracovného pomeru. Takto nastavená ochrana sa teda javí byť pre potenciálneho zamestnávateľa príliš veľkou záťažou.

Cieľom predkladanej novely zákona je preto zlepšiť podmienky ŤZP na pracovnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Lehota 30 dní na udelenie súhlasu príslušným úradom práce by sa mala skrátiť na sedem dní, pričom Zákonník práce dostane postavenie „lex specialis„. Ak sa úrad práce v sedemdňovej lehote nevyjadrí, pre zamestnávateľa by to znamenalo automaticky súhlas.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská však v polovici februára podala prezidentke SR Zuzane Čaputovej podnet na posúdenie schválenej novely. Žiada ju, aby podpísanie novely dôkladne zvážila. Podľa názoru komisárky je otázne, či skrátením lehoty budú dostatočne chránené práva zdravotne postihnutých alebo im to naopak môže uškodiť.

You May Also Like