Nový typ dohody – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Nový typ dohody – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od 1.1.2023 pribúda nový osobitný poddruh (subtyp) dohody o pracovnej činnosti, ktorá môže byť využívaná pri sezónnej práci, najviac však po dobu 8 mesiacov. Konkrétne ide o dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Sezónnou prácou sa na tento účel chápe taká pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku. Presné vymedzenie jednotlivých druhov sezónnej práce je vymedzené v Zákonníku práce, v skratke sa jedná o sezónne práce v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, potravinárstve a v lesnom hospodárstve.

Vo všeobecnosti zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru iba výnimočne. Avšak vďaka novelizácii sa podmienka výnimočnosti od 1. 1. 2023 nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

V prípade uzatvorenia tejto dohody zamestnávateľ má povinnosť označiť ju ako dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Na jej základe možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku. Pre tieto dohody sa zavádza odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, ktorá znižuje vymeriavací základ na platenie poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca aj zamestnávateľa. V roku 2023 bude vo výške 605,50 Eur mesačne.

Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce:

 – sa do rozsahu pracovnej činnosti započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Uvedené má za cieľ zabrániť obchádzaniu limitu 520 hodín v kalendárnom roku;

 – priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

You May Also Like