Občania Ukrajiny zaradení do pracovného procesu na Slovensku

Občania Ukrajiny zaradení do pracovného procesu na Slovensku

Podľa platnej legislatívy občan Ukrajiny, ktorý z dôvodu vypuknutia konfliktu utiekol z tejto krajiny a bol mu na území Slovenskej republiky udelený tolerovaný pobyt na účel dočasného útočiska, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Nemá možnosť ani prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie, nakoľko nespĺňa zákonom stanovené podmienky (napr. trvalý alebo prechodný pobyt).

Ak sa však takáto fyzická osoba zamestná na území SR, zamestnávateľ naopak musí splniť všetky oznamovacie povinnosti. Zamestnávateľ je teda povinný v zákonných lehotách za zamestnanca plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti, taktiež odvádzať za neho poistné včas a v riadnej sume tak ako za každého iného zamestnanca. Zamestnávateľ má ďalej povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní takejto osoby, a to pri vzniku aj ukončení zamestnania. K informačnej karte doloží aj kópiu dokladu preukazujúceho pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu. Tak isto je potrebné zahlásiť takýchto zamestnancov do systému zdravotného poistenia.

Zamestnávatelia môžu poskytnúť prácu odídencom z Ukrajiny zjednodušeným procesom vďaka statusu dočasného útočiska. Svoje pracovné ponuky môžu uverejňovať na portáli voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje ich preklad do ukrajinského jazyka. Zamestnávateľ môže odídenca zamestnať aj bez povolenia na zamestnanie. Nevyžaduje sa ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Obyvatelia Ukrajiny tak získajú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenskej republiky (s výnimkou štátnozamestnaneckých miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

You May Also Like