Obmedzenia oprávnenia štatutárnych orgánov s.r.o. (s povinnosťou takéto obmedzenia do 30.09.2021 vymazať z OR, ak sú zapísané)

Obmedzenia oprávnenia štatutárnych orgánov s.r.o. (s povinnosťou takéto obmedzenia do 30.09.2021 vymazať z OR, ak sú zapísané)

Často sa vyskytujúcou témou medzi podnikateľmi je otázka, ako sú na Slovensku upravené obmedzenia právomocí konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným a či ich možno zapísať do obchodného registra. Reforma obchodného práva, ktorá nadobudla účinnosť 1.10.2020, riešila tieto problémy a poskytla na tento účel definitívne odpovede.

Konkrétne, ustanovenie § 13 odsek 4 Obchodného zákonníka stanovuje, že „Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať, nie je účinné voči tretím osobám ani v prípade, keď bolo zverejnené. Ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho orgánu podľa prvej vety sa do obchodného registra nezapisuje.“.

Zákonodarca ďalej prechodným ustanovením Obchodného zákonníka určil, že fyzické osoby oprávnené konať v mene podnikateľského subjektu zapísaného v Obchodnom registri, ktorá má v obchodnom registri zapísané obmedzenie štatutárneho orgánu konať za právnickú osobu podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis v obchodnom registri s ustanoveniami Obchodného zákonníka pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, príslušný súd upozorní žiadateľa, aby danú povinnosť splnil v lehote 15 dní odo dňa doručenia upozornenia; a v prípade nesplnenia povinnosti ani v tejto lehote, predložený návrh zamietne. Na záver môžeme zhrnúť, že obmedzenia právomocí konateľov s.r.o. nie sú voči tretím osobám účinné, ich zápis do obchodného registra je zakázaný, a ak boli zapísané, bolo nutné ich vymazať najneskôr  do 30.9.2021.

You May Also Like