Odmena konateľa

Odmena konateľa

Konatelia spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) môžu byť odmeňovaní za výkon svojej funkcie niekoľkými spôsobmi, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj výšku odvodov, ktoré zaplatia. Každý pritom musí sám zvážiť, či sa vyberie cestou úplnej/čiastočnej optimalizácie odvodov za cenu žiadneho alebo nižšieho sociálneho zabezpečenia, alebo bude platiť vysoké odvody a získa rovnaké sociálne zabezpečenie ako bežní zamestnanci.

V zásade sa môže jednať o nasledujúce prípady alebo ich kombinácie:

1. Konateľ je zároveň zamestnancom – zdravotný odvod 14%, odvody do Sociálnej poisťovne 34,6%.

2. Konateľ má so s.r.o. uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, prípadne mandátnu zmluvu – tu treba rozlišovať dva prípady, či ide o:

– pravidelnú odmenu – zdravotný odvod bude vo výške 14%, odvody do Sociálnej poisťovne 33,55% (neplatí sa úrazové a garančné poistenie),

– nepravidelnú odmenu – zdravotný odvod bude rovnako vo výške 14%, odvody do Sociálnej poisťovne sa znížia na 28,75% (neplatí sa úrazové, garančné ani poistenie v nezamestnanosti).

3. Konateľ je zároveň spoločníkom a vypláca si iba podiel na zisku – z podielu na zisku vytvorenom pred rokom 2017 sa platí zdravotný odvod v predpísanej výške za daný rok. Zo zisku po roku 2017 sa platí 7% daň z dividend. Z takto vyplatenej dividendy spoločník už neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne ani odvody do zdravotnej poisťovne. Konateľ však musí mať zabezpečené povinné zdravotné poistenie (minimálny preddavok na zdravotné poistenie je pre rok 2022 vo výške 79,31 eur mesačne). Ak je niekto len spoločníkom firmy (t.j. nie je konateľom), neplatí sa z titulu funkcie spoločníka žiadny odvod ani do zdravotnej poisťovne.

4. Konateľ je odmeňovaný inými spôsobmi alebo kombináciou vyššie uvedených – napríklad odmeňovanie konateľa za použitie autorského diela na základe licenčnej zmluvy, pri ktorom sa neplatia žiadne zdravotné ani sociálne odvody (pozor však na odvod do literárneho fondu). Takto sa môže vyplácať odmena aj počas roka, nielen po jeho ukončení ako v prípade vyplácania dividend. Zároveň však konateľ nesmie byť takýmto spôsobom odmeňovaný za činnosti, ktoré sú svojou podstatou súčasťou výkonu funkcie konateľa.

You May Also Like