Opatrenia týkajúce sa preplatenia časti nadmerných nákladov na plyn a elektrinu – Aktualizované 8.11.2022

Opatrenia týkajúce sa preplatenia časti nadmerných nákladov na plyn a elektrinu – Aktualizované 8.11.2022

Vláda SR v pondelok 7.11.2022 urobila ďalší dôležitý krok k dlho očakávanému poskytnutiu finančnej pomoci na podporu podnikateľov pri zvládaní nadmerných nákladov na plyn a elektrinu.

Ako je známe, 18. októbra 2022 schválil parlament SR novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, ktorou zmenil výdavkovú stranu štátneho rozpočtu na rok 2022 z 21 471 898 885 eur na 25 447 760 eur, z čoho 900 000 000 eur je určených na zvýšenie rozpočtu výdavkov Ministerstva hospodárstva SR (z 516 505 138 eur na 1 416 505 138 eur).

Týmto spôsobom sa začala tvorba potrebného regulačného rámca, ktorý umožní schválenie ďalších konkrétnych vykonávacích predpisov, ktorých cieľom je priznať firmám náhradu časti nadmerných nákladov na plyn a elektrinu. V tomto smere vláda SR v pondelok 7.11.2022 schválila uznesenie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstvom hospodárstva SR. Tento návrh zákona musí ešte schváliť parlament a na tento účel vláda požiadala o využitie tzv. skráteného legislatívneho konania.

Predmetný návrh zákona v znení schválenom vládou predovšetkým stanovuje nasledovné:

  • dotáciu bude možné poskytnúť na pokrytie nadmerných nákladov právnických osôb vyplývajúcich zo zvýšenia cien plynu a elektriny za predpokladu, že sa dodrží schválená schéma pomoci a výzva na predkladanie žiadostí;
  • Ministerstvo hospodárstva vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie predmetného dotačného príspevku určí maximálnu výšku príspevku, referenčné obdobie na poskytnutie príspevku a náklady uznané na určenie výšky príspevku;
  • príspevok bude možné udeliť na základe osobitnej žiadosti, ktorá sa bude podávať v elektronickej podobe vyplnením formulára, ktorý bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva;
  • ak výška požadovaného príspevku presiahne určitú hodnotu, v žiadosti o udelenie príspevku bude musieť byť uvedený aj konečný užívateľ výhod žiadateľa;
  • v prípade prijatia žiadosti bude príspevok pripísaný žiadateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré bude zaslané do oficiálnej e-mailovej schránky firmy v súlade so zákonom o e-Governmente (slovensko.sk);
  • konkrétnym nariadením vlády sa ešte ustanoví výška príspevku na jeden MWh plynu a na jeden MWh elektriny.

Schválením vyššie uvedeného návrhu zákona sa teda realizuje dôležitý krok vpred smerom k poskytovaniu štátnej podpory podnikateľom. Legislatívny rámec však stále nie je kompletný; je potrebné si ešte počkať na (1) schválenie vyššie uvedeného návrhu zákona parlamentom, (2) schválenie tzv. schémy pomoci, (3) zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a (4) nariadenie vlády, ktoré určí presnú výšky pomoci.

Ako vždy, vývoj legislatívneho rámca budeme sledovať a o situácii Vás budeme naďalej informovať.

You May Also Like