Overenie podpisu u talianskeho notára na listine používanej na Slovensku

Overenie podpisu u talianskeho notára na listine používanej na Slovensku

Jedným z problémov, s ktorým sa počas svojej profesionálnej praxe často stretávame, je odmietnutie niektorých talianskych notárov overiť pravosť podpisu talianskeho občana na dokumente, ktorý sa má použiť na Slovensku (ako príklad uvádzame zakladateľskú listinu slovenskej obchodnej spoločnosti, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, splnomocnenie a pod.), a to aj v prípade, že samotný dokument je vyhotovený v talianskej aj slovenskej jazykovej verzii.

Základ tohto údajného odmietnutia je identifikovaný v čl. 28 talianskeho notárskeho zákona zo dňa 16.2.1913, na základe ktorého prvého odseku „Notár nemôže prijímať alebo overovať listiny: […] ak to zákon výslovne zakazuje alebo je v zjavnom rozpore s dobrými mravmi alebo verejným poriadkom. ; […]“. Z výkladu tohto ustanovenia niektorí talianski notári vyvodzujú záver, že nemôžu overiť pravosť podpisu na dokumente, v ktorom sa nachádza aj text v inom ako talianskom jazyku, takže taliansky notár by tým pádom nebol schopný „zistiť súlad vôle podpisovateľa s obsahom listiny“.

Nechávame na čitateľa zhodnotenie vyššie popísaného. Avšak dovoľujeme si odporúčať všetkým, ktorí žijú v Taliansku a majú podnikateľskú činnosť na Slovensku, aby túto otázku vopred konzultovali so svojím notárom alebo aby sa pri potrebe overenia dvojjazyčných dokumentov obrátili na najbližší slovenský konzulát v Taliansku. Dá sa tak vyhnúť prípadným zvýšeným finančným nákladom a tiež ušetriť čas. Taliansky notár Vám vydá overovaciu doložku v talianskom jazyku ktorá však potreby použitia na Slovensku musí byť ďalej úradne preložená. Konzulát Vám vydá overovaciu doložku rovno v slovenčine.

You May Also Like