Pobyt talianskych občanov na Slovensku a s tým súvisiace povinnosti

Pobyt talianskych občanov na Slovensku a s tým súvisiace povinnosti

Slovenská legislatíva upravuje povinnosti pre občanov Európskej únie, ktorí vstupujú a následne sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky na určité obdobie.

V prvom rade je potrebné oznámiť cudzineckej polícii začiatok pobytu cudzinca do desiatich dní od vstupu na Slovensko. Ak pobyt na Slovensku následne trvá viac ako tri mesiace od vstupu na územie SR, nasleduje  povinnosť požiadať o registráciu  pobytu v SR do 30 dní od uplynutia vyššie uvedených troch mesiacov. Za nesplnenie niektorej zo spomínaných povinností môže cudzinecká polícia uložiť pokutu až do výšky 300 eur.

Legislatíva uvádza celý rad dôvodov, pre ktoré môže občan Európskej únie požiadať o registráciu pobytu v Slovenskej republike, a teda môže zostať na Slovensku dlhšie ako tri mesiace:

  1. podnikanie,
  2. zamestnanie,
  3. štúdium,
  4. osobitná činnosť (napr. lektorská, športová, umelecká činnosť a i.),
  5. výskum a vývoj,
  6. zlúčenie rodiny,
  7. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
  8. Slovák žijúci v zahraničí,
  9. osoba s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ.

Vo väčšine vyššie uvedených prípadov je cudzinec s pobytom na Slovensku povinný prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne a zaplatiť tzv. mesačné preddavky na poistné. Ak poberá v SR zdaniteľné príjmy, bude si musieť splniť daňové povinnosti vrátane povinnosti podať daňové priznanie a za určitých podmienok aj platiť sociálne odvody. Povinnosť platiť sociálne a zdravotné odvody možno vylúčiť vtedy, ak na osobu, ktorá je inak povinná platiť, sa vzťahujú právne predpisy o sociálnom zabezpečení iného členského štátu Európskej únie, ktoré doloží dokumentáciou vyžadovanou zákonom a príslušnými nariadeniami Európskej únie (najmä č. 883 z roku 2004 a č. 987/2009).

Táto otázka je obzvlášť dôležitá pre riaditeľov slovenských akciových spoločností, ktorí majú bydlisko v Taliansku a chcú dostávať odmenu za výkon funkcie riaditeľa.

You May Also Like