Povinnosť konateľov s.r.o. zvolať valné zhromaždenie

Povinnosť konateľov s.r.o. zvolať valné zhromaždenie

Slovenský obchodný zákonník stanovuje, že konatelia s.r.o. majú povinnosť zvolať valné zhromaždenie spoločnosti najmenej raz ročne (ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak).

Existuje však aj iná situácia, kedy je daná povinnosť zvolať valné zhromaždenie. Ide o situáciu, kedy konateľ spoločnosti zistí, že strata spoločnosti dosiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo je možné, že sa tak stane. Pri tejto príležitosti je konateľ povinný predložiť valnému zhromaždeniu aj návrhy konkrétnych opatrení. Tieto opatrenia môžu spočívať v pokrytí strát spoločníkmi alebo v znížení základného imania, samozrejme za predpokladu, že ostane aspoň v minimálnej výške vyžadovanej zákonom.

Túto zákonnú povinnosť dôrazne odporúčame rešpektovať, nakoľko jej porušenie by mohlo byť negatívnou okolnosťou pri posudzovaní prípadnej zodpovednosti konateľa.

You May Also Like