Povinnosť nahlasovania voľného pracovného miesta

Povinnosť nahlasovania voľného pracovného miesta

Každý zamestnávateľ je povinný od 1.1.2019 nahlasovať príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každé voľné pracovné miesto. Túto povinnosť si môže zamestnávateľ splniť niekoľkými spôsobmi:

  • na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, telefonicky, poštou,
  • elektronicky vyplnením tlačiva „Ohlásenie voľných pracovných miest”,
  • prostredníctvom agentov pre pracovné miesta (zamestnanci úradu práce),
  • online prostredníctvom pracovného portálu služby zamestnanosti (sluzbyzamestnanosti.gov.sk),
  • prostredníctvom pracovných portálov, s ktorými má Ústredie práce uzatvorenú Dohodu o vzájomnej spolupráci (v tomto prípade zamestnávateľ splnomocní ním vybraný pracovný portál na zasielanie zoznamu nahlásených pracovných miest Ústrediu práce).

Zamestnávateľ, ktorý má svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky mimo územia SR, môže nahlásiť voľné pracovné miesto priamo na EURES. Toto bude následne zverejnené na portáli www.eures.sk.

Od 1.2.2022 bolo nahlasovanie voľných pracovných miest prostredníctvom portálu www.istp.sk  nahradené portálom služieb zamestnanosti  (www.sluzbyzamestnanosti.sk). Zamestnávateľ je povinný pri zverejňovaní pracovnej ponuky uvádzať aj sumu základnej zložky mzdy. Zamestnávateľ by si mal povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto splniť aj v prípade, že už má na voľné pracovné miesto vybraného konkrétneho uchádzača. V tomto prípade však uvedie, že nemá záujem o obsadenie voľného miesta v spolupráci s úradom práce.

Osobitnú úpravu obsahuje zákon o službách zamestnanosti pri obsadzovaní voľných pracovných miest štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia o zamestnanie sú totiž úrady práce povinné skúmať, či sa v evidencii uchádzačov už náhodou nenachádza uchádzač, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu.

Poznámka: Dňa 30.3.2022 vstúpil do platnosti zákon (tzv. „Lex Ukrajina”), ktorý priniesol výraznú zmenu pre príslušníkov tretích krajín, ktorí u nás získali tzv. dočasné útočisko. V  prípade osôb so statusom dočasného útočiska sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie.

You May Also Like