Prevod nehnuteľnosti

Prevod nehnuteľnosti

0 komentárov

Informácie o autorizácii zmlúv o prevode nehnuteľností

V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ako aj zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách, ktorá bezprostredne súvisia s prevodmi nehnuteľností, poskytovaním právnych služieb pri prevodoch nehnuteľností, ako aj o zodpovednosti advokátov pri samotných prevodoch nehnuteľností.
Navrhovaná právna úprava súvisí s oprávnením advokáta autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Obsahom autorizácie bude najmä posúdenie skutočnosti, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody (inými slovami, posúdenie vlastníckeho titulu prevádzajúceho, t.j.  či je na prevode nehnuteľnosti všetko v poriadku a či je prevádzajúci naozaj vlastníkom). Autorizáciu advokát potvrdí autorizačnou doložkou. Takýmto postupom sa právnickým a fyzickým osobám poskytuje podstatne väčšia istotu pri uzatváraní zmlúv o prevode nehnuteľností.  Podpisy prevodcov na zmluve autorizovanej advokátom, už nebude viac potrebné notársky overovať.
Advokát bude v tejto súvislosti povinný oznámiť účastníkom zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľností. Výška poistného krytia kancelárie Biksadský & Partners, s.r.o. je 1.500.000,- EUR.
Výhodou novej právnej úpravy je, že po tom, ako advokát spíše zmluvu o prevode nehnuteľnosti, správa katastra sa môže sústrediť už len na zhodnosť zmluvy s katastrálnym operátom.  Podľa novej právnej úpravy, ak bude zmluva autorizovaná advokátom, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní, pričom pre neautorizované zmluvy ostáva 30 dňová lehota, ktorá je však v praxi dlhšia.
Kancelária Biksadský & Partners, s.r.o. okrem vyššie uvedenej autorizácie zmlúv o prevodoch nehnuteľností disponuje aj možnosťou zabezpečenia vybavenia vkladu príslušnej zmluvy do katastra nehnuteľností prostredníctvom osvedčeného elektronického podpisu, z čoho vyplýva, že výška správnych poplatkov za vklad sa znižuje o jednu polovicu.

Viac o admin

    Môže vás zaujímať

    Odpovedať

    Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *