Prijatý nový zákon o riešení tzv. hroziaceho úpadku

Prijatý nový zákon o riešení tzv. hroziaceho úpadku

Ako sme Vás už pred časom informovali, Ministerstvo spravodlivosti SR pripravovalo návrh zákona, ktorý mal zaviesť tzv. preventívnu reštrukturalizáciu pre subjekty, ktorým len hrozí situácia úpadku. Pripravovaný zákon bol schválený, avšak nadobudne účinnosť až 17. júla 2022 (presný názov zákona je zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V tomto príspevku nebudeme analyzovať celý obsah zákonného textu. Pre účely podnikateľského prostredia je dôležité vedieť najmä to, že zákon umožňuje za istých okolností dosiahnuť tzv. dočasnú ochranu pred veriteľmi v situácii, kedy je podnik v ekonomických ťažkostiach, avšak ešte nedosahuje parametre pre vyhlásenie konkurzu. Dočasná ochrana sa poskytne na obdobie troch mesiacov, pričom však môže byť aj predĺžená najviac o  ďalšie tri mesiace. Počas trvania tejto dočasnej ochrany následne napríklad nemožno voči dlžníkovi viesť exekučné konanie (s výnimkou daňových a colných záväzkov), alebo vyhlásiť naňho konkurz.  Okrem tzv. verejnej preventívnej reštrukturalizácie zákon počíta aj s preventívnou reštrukturalizáciou neverejnou, na ktorej sa dlžník môže dohodnúť napríklad so svojimi financujúcimi bankami. Oba procesy preventívnej reštrukturalizácie sú pod dohľadom súdu a príslušných veriteľov; pri verejnej preventívnej reštrukturalizácii navyše pôsobí osobitný správca.  Len prax ukáže, či má tento právny predpis pre podnikateľské prostredie reálny význam.

You May Also Like