Projekt „Pomáhame odídencom“ aj pre zamestnávateľov

Projekt „Pomáhame odídencom“ aj pre zamestnávateľov

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny realizujú projekt „Pomáhame odídencom“ s cieľom pomôcť odídencom z Ukrajiny ľahšie sa začleniť do spoločnosti a zároveň zvýšiť ich šance na pracovnom trhu. K súčasným opatreniam, ako je príspevok pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, príspevok na zapracovanie u zamestnávateľa, či preplatenie vzdelávania, pribudla aj podpora mobility. Pri tomto projekte boli inšpiráciou aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré môžu už dlhšie využívať aj naši slovenskí občania. Jedným z nich je napríklad aj príspevok pri hľadaní si práce mimo svojho bydliska či mentorovanie zamestnancov.

Od júla 2022 môžu odídenci z Ukrajiny na Slovensku získať finančný príspevok na dochádzanie za prácou, dobrovoľníckou činnosťou či zapracovaním u zamestnávateľa (do júla 2022 sa opatrenie na podporu mobility nerealizovalo, nakoľko odídenci mali dopravu v rámci SR zadarmo). Výška príspevku závisí od vzdialenosti.

Príspevky môžu získať aj zamestnávatelia

V rámci projektu Pomáhame odídencom sú podporovaní aj zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú zamestnať odídencov z Ukrajiny. V rámci opatrenia číslo tri môžu získať príspevok na dobrovoľnícku činnosť maximálne vo výške 110,72 € mesačne po dobu najviac 6 mesiacov. Zároveň odídenec z Ukrajiny môže získať počas tohto obdobia paušálny príspevok 234,42 €. Ten je určený na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dobrovoľníckou činnosťou, ktorou môže byť napríklad práca v komunitnom centre, ale aj čistenie verejnej zelene, starostlivosť o osoby odkázané na starostlivosť iných osôb vrátane detí alebo starostlivosť o domácnosť.

Opatrenie číslo štyri je zamerané na podporu mentorovaného zapracovania u zamestnávateľa. Počas neho si odídenci osvoja teoretické a praktické zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ spomedzi zamestnancov. Mentorované zapracovanie musí byť v rozsahu 4 hodiny denne nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Zamestnávateľ môže získať mesačný finančný príspevok na jedného odídenca vo výške 50 € a ďalších 100 € na mentora. Zároveň odídenec môže získať počas tohto obdobia paušálny príspevok 234,42 € na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zapracovaním.

Projekt myslí aj na vzdelávanie a to v opatrení číslo jeden. Mnohí odídenci totiž pri snahe uplatniť sa na našom trhu práce narážajú na jazykovú bariéru. Podporované sú jazykové aj počítačové vzdelávacie kurzy, ako aj tie zamerané na konkrétne profesie, s výnimkou vzdelávacích kurzov zameraných na získanie vodičského oprávnenia typu B. Konkrétny kurz rovnako ako poskytovateľa kurzu si vyberá sám odídenec. Žiadosť o príspevok podáva odídenec z Ukrajiny na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančný príspevok na výdavky spojené s absolvovaním kurzu a preplatenie plnej ceny kurzu zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po úspešnom absolvovaní kurzu.

You May Also Like