Rok: 2017

Vážené dámy a páni, ako mnohí z Vás už určite vedia, od 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Toto nariadenie je už v súčasnosti […]Čítať ďalej …

Plánované články, ktoré budú uverejnené postupne v najbližších týždňoch na stránkach Taliansko – slovenskej obchodnej komory: 1. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku a úvod do problematiky dohôd medzi spoločníkmi. 2. Premlčanie v obchodných vzťahoch na Slovensku. 3. Likvidácia spoločnosti na Slovensku. 4. Rozdiely medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným na Slovensku. 5. […]Čítať ďalej …

Vážení klienti, Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša kancelária je v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora tzv. oprávnenou osobou na komunikáciu a výkon registrácie vo vzťahu k Registru Partnerov Verejného Sektora, ktorý bol zriadený od 1.2.2017; oprávnenými osobami sú pritom len advokáti, notári, banky, pobočky zahraničnej banky, audítori, daňoví poradcovia, […]Čítať ďalej …

Zodpovednosť spoločníka kapitálovej spoločnosti po novelizácii Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2018 http://camit.sk/it/news/11594_la-responsabilita-del-socio-di-societa-di-capitali-slovacca-con-la-riforma-del-codice-di-commercio-in-vigore-dal-1-1-2018 Rozšírenie účinnosti kolektívnych zmlúv v Slovenskej republike  http://camit.sk/it/news/11241_lestensione-dei-contratti-collettivi-di-lavoro-in-slovacchia Právna úprava cezhraničného vysielania zamestnancov  http://camit.sk/it/news/9551_la-disciplina-slovacca-del-distacco-transfrontaliero-di-lavoratori-subordinati Platobný rozkaz vydaný na základe elektronického návrhu na Slovensku http://camit.sk/it/news/8819_lintroduzione-del-decreto-ingiuntivo-telematico-in-slovacchia Premlčanie v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike http://camit.sk/it/news/8093_la-prescrizione-nei-rapporti-commerciali-in-slovacchia Vznik daňových povinností v Taliansku pre spoločnosť so sídlom na Slovensku http://camit.sk/it/news/7440_lassoggettabilita-agli-obblighi-fiscali-in-italia-di-societa-con-sede-legale-in-slovacchia Zápis […]Čítať ďalej …