Sprísnené ručenie za nezaplatenú DPH z predchádzajúceho stupňa

Sprísnené ručenie za nezaplatenú DPH z predchádzajúceho stupňa

Ako sme Vás už informovali v jednom z predchádzajúcich newsletterov, od 1. januára 2022 sa rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH. A síce každý platiteľ DPH v pozícii odberateľa, ktorý uhradí platbu za tovar alebo službu na bankový účet dodávateľa, ktorý v čase úhrady platby nie je zverejnený v zozname bankových účtov vedenom Finančnou správou, sa vystavuje riziku ručenia za daň neodvedenú jeho dodávateľom daňovému úradu. Daňový úrad tak môže rozhodnutím uložiť odberateľovi povinnosť zaplatiť daňovému úradu DPH, ktorú dodávateľ neodviedol.

Vzhľadom na uvedené riziko Vám odporúčame pri prijatých tovaroch a službách vyúčtovaných s lokálnou DPH nasledovné:

  • na pravidelnej báze (a vždy pri novom dodávateľovi) robiť kontrolu bankových účtov porovnaním s bankovými účtami zverejnenými na webovej stránke Finančnej správy;
  • v prípade nezhody týkajúcej sa bankového účtu pozdržať platbu voči dodávateľovi, kým nebude nezhoda vysvetlená, alebo použiť tzv. „split payment“, t.j. zaplatiť sumu dane priamo daňovému úradu na osobný účet vedený pre dodávateľa;
  • ukladať dôkazy o vykonanej previerke dodávateľských účtov v podobe snímky obrazovky (tzv. „print screen“) nebude nutné, nakoľko Finančná správa vo svojich informačných systémoch eviduje údaj o dátume začatia používania oznámeného bankového účtu a tiež aj o ukončení používania tohto účtu.

You May Also Like