Súdny dvor Európskej únie otvára možnosť iného výkladu talianskej legislatívy týkajúcej sa prevádzky motorových vozidiel (registrovaných v zahraničí) na území Talianska

Súdny dvor Európskej únie otvára možnosť iného výkladu talianskej legislatívy týkajúcej sa prevádzky motorových vozidiel (registrovaných v zahraničí) na území Talianska

V decembri 2021 bol zverejnený rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-274/20. Problém, ktorému čelili európski sudcovia, sa týkal otázky, či je v súlade so zásadami voľného pohybu (ktoré sú zakotvené v európskych zmluvách) zakázať Talianom prevádzkovať motorové vozidlá v Taliansku na viac ako 60 dní, ak sú tieto vozidlá registrované v inom členskom štáte EÚ. O podrobnostiach problému odkazujeme na článok uverejnený na  tomto linku .

Predmetný rozsudok (ktorého úplný text nájdete tu ) zakotvil nasledujúcu právnu zásadu:

Článok 63 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá každému, kto má pobyt v tomto členskom štáte dlhší ako 60 dní, zakazuje jazdiť v tomto členskom štáte s motorovým vozidlom prihláseným v inom členskom štáte, a to bez ohľadu na to, kto je osoba, na ktorej meno je toto vozidlo prihlásené, bez toho, aby sa zohľadnila dĺžka používania uvedeného vozidla v prvom členskom štáte a aby sa dotknutá osoba mohla dovolávať práva na oslobodenie od dane, ak toto isté vozidlo nie je určené ani na hlavné trvalé používanie v prvom členskom štáte, ani sa skutočne nepoužíva týmto spôsobom.

Predmetný rozsudok bol však vydaný iba ako odpoveď na návrh na začatie prejudiciálneho konania, takže talianske právne predpisy sa ním nerušia ani sa vo všeobecnosti nestávajú neuplatniteľnými. To znamená, že obyvatelia Talianska, či už sú zamestnanci alebo spolupracovníci slovenskej spoločnosti, sú naďalej povinní disponovať dokumentáciou, ktorú talianske zákony vyžadujú na legálnu prevádzku s motorového vozidla v Taliansku, ktoré je evidované na meno slovenskej spoločnosti.

Pre ďalšie informácie Vám odporúčame kontaktovať talianskeho odborníka, ktorý je oboznámený s témou, keďže problém sa týka talianskej legislatívy.

You May Also Like