UPDATE Opatrenia pre podnikateľov Aktualizované 11.11.2022

UPDATE Opatrenia pre podnikateľov Aktualizované 11.11.2022

Včera, 10.11.2022, parlament Slovenskej republiky schválil novelu zákona, ktorá umožní podnikateľom kompenzovať časť vysokých cien elektriny a plynu prostredníctvom dotácie. Jedná sa doteraz o najvýznamnejší krok v pôsobnosti Ministrestva hospodárstva smerom k firmám, ktoré nemajú regulované ceny energií a ocitli sa v energetickej kríze.

Žiadať o poskytnutie dotácie sa bude podávať elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Maximálnu výšku dotácie, oprávnené obdobie na dotáciu a oprávnený náklad pre určenie výšky dotácie ministerstvo určí vo výzve na predkladanie žiadostí. Žiadateľ uvedie v žiadosti svoje základné identifikačné údaje, výšku požadovanej dotácie, číslo bankového účtu, na ktorý sa má dotácia vyplatiť, ako aj ďalšie náležitosti špecifikované vo výzve na predkladanie žiadostí. Na dotáciu podľa zákona nie sú opravní žiadatelia, na ktorých sa vzťahujú sankcie prijaté Európskou úniou. Maximálna výška dotácie pre jedného žiadateľa bude 500 000 eur. Ak požadovaná výška dotácie presahuje hodnotu 100 000 eur, povinnou náležitosťou žiadosti o dotáciu je označenie konečného užívateľa výhod. Oznámenie o schválení dotácie bude ministerstvo zasielať jednotlivým žiadateľom elektronicky.

Vláda nariadením ustanoví sumu za jednu MWh plynu a sumu za jednu MWh elektriny pre určenie výšky dotácie. Podľa doterajších informácií by sa malo jednať o kompenzácie samotnej komodity v sumách 199 eur za megawatthodinu a plynu 99 eur. Ak budú podniky platiť viac, štát im preplatí 80 percent rozdielu. Tohtoročné kompenzácie sa pravdepodobne budú týkať mesiacov august a september, kedy komodity dosiahli najvyššie ceny.

Novela zákona nadobudne účinnosť momentom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Energeticky náročné podniky môžu žiadať o dotácie už dnes

 Ide o takmer 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“). Urobiť tak môžu len do 25. novembra 2022. Rezort hospodárstva má pre uvedené kompenzácie vyčlenených 40 mil. eur, pričom v prípade energeticky náročných podnikov pôjde o kompenzácie položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému (TPS).

Žiadosti je možné podať v listinnej podobe aj elektronicky, prostredníctvom webového portálu rezortu hospodárstva alebo na portáli verejnej správy slovensko.sk. Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva: Kompenzácia podnikateľom 2022 | Kompenzácia podnikateľom | Energetika | MHSR (gov.sk)

 

Voľnejšie pravidlá na pripájanie malých zdrojov na výrobu elektriny

 Od 1. novembra 2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), uvoľnila pravidlá pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy (fotovoltaika). V dôsledku týchto zmien bude pre nových žiadateľov o pripojenie lokálnych zdrojov k dispozícii navýšený inštalovaný výkon, a to 136,4 MW. Pomôcť by to aj malo malým a stredným podnikom, u ktorých sa eviduje zvýšený záujem o inštaláciu nových výrobných zariadení.

Navýšenie limitov pre nové žiadosti o pripojenie pomôže najmä žiadateľom na západnom Slovensku, kde bolo ich vybavovanie od júla 2022 z technických príčin pozastavené. Od roku 2024 ministerstvo hospodárstva nebude určovať žiadne výkonové limity pre lokálne zdroje a ich pripájanie bude závisieť výlučne od technických a obchodných podmienok prevádzkovateľov sústavy.

You May Also Like