Úroky z omeškania pri nezaplatení daní a odvodov

Úroky z omeškania pri nezaplatení daní a odvodov

Podnikatelia si často kladú otázku, aké sú dôsledky omeškania s platením daní a odvodov, či už sociálnych alebo zdravotných.

Následkov je viacero, niektoré môžu mať dokonca aj trestnoprávny  charakter; v tomto príspevku Vás chceme informovať len o téme  uplatnenia úrokov z omeškania, ktorá môže byť užitočná:

a) príslušná finančná správa uplatní úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby určenej Európskou centrálnou bankou ku dňu vzniku daňového nedoplatku, alebo vo výške 15 % ročne zo sumy splatnej dane, pokiaľ je druhý parameter vyšší, ako prvý (§ 156 ods. 2 zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok);

b) príslušná zdravotná poisťovňa môže uplatniť úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby určenej Európskou centrálnou bankou ku dňu vzniku nedoplatku na príspevku alebo vo výške 15 % ročne zo sumy splatných odvodov na zdravotné poistenie, pokiaľ je druhý parameter vyšší, ako prvý (§ 18 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení);

c) Sociálna poisťovňa uplatňuje „penále“ vo výške 0,05 % za každý deň omeškania zo sumy dlžného poistného na sociálne poistenie (§ 240 ods. 1 zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení).

You May Also Like