Usmernenie k oslobodeniu predaja obchodných podielov a akcií podľa zákona o dani z príjmov

Usmernenie k oslobodeniu predaja obchodných podielov a akcií podľa zákona o dani z príjmov

Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo v novembri 2022 dlho očakávanú informáciu, ktorá upresňuje podmienky oslobodenia príjmov (výnosov) z predaja akcií a obchodných podielov. V zákone o dani z príjmov táto možnosť existuje s účinnosťou od 1.1.2018, avšak boli tu isté pochybnosti o správnej aplikácii.

Predmetom sú príjmy plynúce z predaja :

– akcií u akcionára a.s.,

– kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie,

– obchodného podielu u spoločníka s.r.o. alebo komanditistu k.s.

alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí, u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – právnickej osoby ako aj u stálej prevádzkarni daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území SR.

Vyššie uvedené však nie je možné aplikovať v prípade zdanenia pri odchode daňovníka do zahraničia, ak súčasťou majetku a záväzkov tohto daňovníka presunutých do inej jurisdikcie je tiež obchodný podiel na zahraničnej obchodnej spoločnosti. Zmena rezidencie a presun obchodného podielu do zahraničia negeneruje príjmy (výnosy) z predaja obchodného podielu, nedochádza k zmene vlastníctva, či inému právnemu prevodu tohto majetku daňovníka.

Zákon tiež vymenúva podmienky, po splnení ktorých je možné uplatniť oslobodenie príjmov (výnosov). Jedná sa o tzv. testy a musia byť splnené súčasne:

  1. časový test držby minimálneho podielu na základnom imaní (držba podielu minimálne 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov),
  2. test držby minimálneho podielu na základnom imaní (podiel najmenej 10% na základnom imaní),
  3. test znášania funkcií a rizík spojených s vlastníctvom finančnej investície.

Najviac otázok doteraz vyvolávala 3. podmienka – test znášania funkcií a rizík (v praxi existujú aj špeciálne prípady napr. ak nejde o operatívne spoločnosti ale holdingové štruktúry, ktoré boli založené s cieľom spravovania, držby a zhodnocovania obchodných podielov a akcií dcérskych spoločností). Finančná správa spresňuje, že predávajúca právnická osoba počas celého 24 mesačného obdobia a minimálnej držby podielu 10%  vykonávala na území SR podstatné funkcie (uplatňovala plnohodnotné akcionárske a hlasovacie práva a funkcie), riadila a znášala riziká spojené s vlastníctvom akcií (obchodného podielu), pričom disponovala potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri zisťovaní základu dane vychádza z podvojného účtovníctva alebo IFRS. Nemôže ísť pre účely splnenia tejto podmienky o tzv. „schránkovú firmu“. Osobou poverenou na výkon týchto funkcií by teda nemala byť „tretia osoba“, ale reálne by to mal byť spoločník (akcionár), ktorý tieto funkcie vykonáva v reálnom priestore (napr. kancelária) a podmienka personálneho a majetkového vybavenia by mala byť naplnená počas celého 24 mesačného obdobia.

You May Also Like