Vydržanie

Vydržanie

O vydržaní ako originálnom spôsobe nadobudnutia vlastníctva je všeobecne známe, že sa v doterajšej praxi častokrát zneužívalo. Preto je od 1. mája 2021 účinná dôležitá zmena, ktorá spočíva  v strate oprávnenia osvedčovať vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo strany notárov. Po novom táto úloha pripadá súdom v súdnom konaní.

Návrh sa podáva na príslušný okresný súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Súdny poplatok v prípade tohoto nového typu konania je 99,50 eura. Návrh na začatie konania je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Účastníkom konania má byť aj ten, kto má v čase začatia konania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo. V prípade neznámych vlastníkov je účastníkom aj Slovenský pozemkový fond, resp. Lesy SR, š. p.

Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania musí obsahovať opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ skutočne užíva nehnuteľnosť nepretržite aspoň 10 rokov ako svoju vlastnú, označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a označenie dňa, kedy navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Samotný súd najskôr preskúma oprávnenosť podania a môže si tiež vyžiadať, aby navrhovateľ doložil ďalšie dôkazy. Ak súd bude mať  za to, že nie sú splnené predpoklady na to, aby v konaní o potvrdení vydržania pokračoval, návrh zamietne. V opačnom prípade vydá tzv. vyzývacie uznesenie.

Ak súd vydá vyzývacie uznesenie, doručí ho do vlastných rúk všetkým, ktorí sú ako vlastníci zapísaní na liste vlastníctva k dotknutému pozemku. Vyzývacie uznesenie súd doručí tiež správcovi lesného pozemku a Slovenskému pozemkovému fondu. Zároveň uverejní vyzývacie uznesenie v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Dôležité je tiež doručenie vyzývacieho uznesenia katastru nehnuteľností, ktorý v liste vlastníctva vyznačí poznámku o vedení konania o potvrdení vydržania. Takto sa o konaní môže dozvedieť naozaj široký okruh osôb. Vo vyzývacom uznesení súd určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov na podanie námietok proti vydržaniu. Námietky však môžu podať aj iné osoby, nielen osoby zapísané v liste vlastníctva. Môžu to byť aj dedičia týchto osôb alebo aj úplne cudzie osoby. Musia ale dosvedčiť tie skutočnosti, ktorými vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady vydržania.

Tieto skutočnosti vnášajú do celej problematiky viac spravodlivosti, nakoľko pri doterajšom osvedčovaní vyhlásenia o vydržaní notárom sa mohlo stať, že sa tí, ktorí sa tiež cítili oprávnenými vlastníkmi pozemku, o procese potvrdzovania vydržania vôbec nedozvedeli, a tak mohlo dôjsť k potvrdeniu vydržania aj takých pozemkov, kde nemuseli byť skutočne splnené všetky predpoklady na vydržanie. Práve toto bol hlavný dôvod, prečo došlo k zmene v postupe pri potvrdzovaní vydržania.

Možno zhodnotiť, že postup na súde pravdepodobne vnesie väčšiu právnu istotu a viac prekážok pre možné nekalé vydržanie, avšak celý proces bude zdĺhavejší.

You May Also Like