Vzťah medzi slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným a jej konateľom

Vzťah medzi slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným a jej konateľom

Často prehliadaným aspektom obchodných vzťahov je úprava vzťahu medzi slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným a jej konateľom, najmä ak sú vlastníkmi a konateľmi firmy rôzne osoby. Problematika sa riadi Obchodným zákonníkom, ktorý v zásade predpokladá dva varianty: uzavretie zmluvy o výkone funkcie, ktorú musia schváliť spoločníci (zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka) alebo, v prípade, že uvedená zmluva nie je platne uzavretá, použitie ustanovení  Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.

V zmluve o výkone funkcie je okrem iných otázok (napr. zákaz konkurencie, práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán a pod.) možné dohodnúť aj presnú sumu odmeny štatutárneho orgánu, resp. naopak bezodplatný výkon funkcie. V opačnom prípade, t.j. bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie, priamo na základe zákona platí, že funkcia je vykonávaná za odplatu a konateľ má nárok na odplatu, ktorá je zákonom definovaná len veľmi vágne (tzv. obvyklá odplata); v praxi by jej určenie bolo značne náročné a bolo by predmetom súdneho určenia.

Z tohto dôvodu odporúčame mať (nielen) v spoločnosti s ručením obmedzeným vždy so štatutárnym orgánom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, s dodržaním zákonom požadovaných formalít.

You May Also Like