Zmeny v cezhraničnom vysielaní pracovníkov od 18. 06. 2016

Zmeny v cezhraničnom vysielaní pracovníkov od 18. 06. 2016

0 komentárov

Vážení klienti,

keďže množstvo Vašich podnikateľských aktivít má medzinárodný charakter, pri ktorom často dochádza k vysielaniu zamestnancov z materských firiem do slovenských dcérskych spoločností, prípadne v obchodných vzťahoch často vystupujete ako prijímatelia služieb poskytovaných zahraničnými dodávateľmi, chceli by sme Vás upozorniť na novú legislatívu dotýkajúcu sa práve cezhraničného vysielania zamestnancov.

Dňa 18. 6. 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb (ďalej len „zákon o cezhraničnej spolupráci“), ktorý predovšetkým spresňuje podmienky vysielania zamestnancov z iných členských štátov EÚ na územie Slovenskej republiky. Nová právna úprava zavádza celý rad povinností tak vysielajúcim zahraničným zamestnávateľom, ako aj prijímateľom služieb, ktoré sú prostredníctvom vyslaných zamestnancov poskytované. Zákon o cezhraničnej spolupráci novelizuje okrem iného aj vybrané ustanovenia Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Dôvodom pre prijatie zákona je predovšetkým povinnosť Slovenskej republiky transponovať do svojho právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. V zmysle zdôvodnenia predloženého zákonodarcom je cieľom zavádzanej právnej úpravy prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov a taktiež ustanoviť administratívne požiadavky, ktoré musí zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov na územie Slovenskej republiky splniť, aby kontrolné orgány mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania právnych predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu, čím sa má docieliť zabránenie zneužívania vyslania na obchádzanie pracovného práva v SR.

Výsledkom inak ušľachtilých zámerov ochrany zamestnancov je však v zásade vznik ďalšej administratívnej záťaže pre podnikateľov. Zákon o cezhraničnej spolupráci zavádza v prvom rade množstvo povinností pre tzv. hosťujúcich zamestnávateľov, t.j. zamestnávateľom usadených v inom členskom štáte, ktorí vysielajú zamestnancov na územie SR, medzi ktoré patrí najneskôr v deň vyslania v listinnej alebo v elektronickej podobe oznámiť Národnému inšpektorátu práce údaje o svojom 1. obchodnom mene a sídle, 2. identifikačnom čísle a registri, v ktorom je hosťujúci zamestnávateľ zapísaný, 3. predpokladanom počte vyslaných zamestnancov, 4. osobných údajov o vyslaných zamestnancoch, 5. dni začatia a skončenia ich vyslania, 6. mieste výkonu práce, 7. názve poskytovanej služby prostredníctvom vyslaného zamestnanca a 8. je potrebné tiež určiť poverenú osobu na doručovanie písomností, ktorá sa bude počas vyslania nachádzať na území SR.

Okrem toho je povinný hosťujúci zamestnávateľ počas vyslania zabezpečiť, aby v mieste výkonu práce vyslaného zamestnanca bola uchovaná: (i) pracovná zmluva alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, (ii) evidencia pracovného času vyslaného zamestnanca a (iii) doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania. Aby nových povinností nebolo málo, v prípade potreby môže kontrolný orgán – inšpektorát práce – dokonca požadovať zabezpečenie prekladu dokumentov do slovenského jazyka.

Prostredníctvom novelizácie Zákonníka práce dochádza aj k upresneniu vymedzenia pojmov ako vyslanie zamestnanca, vysielajúci zamestnávateľ a vyslaný zamestnanec. V skutočnosti spadá pod vyslanie prakticky akékoľvek vyslanie zahraničného zamestnanca hosťujúcim zamestnávateľom za účelom poskytnutia služby v SR, ak keď by jeho trvanie malo trvať hoc len jeden deň.

Novela ďalej zvyšuje právnu ochranu vyslaného zamestnanca, ktorý sa môže v prípade, ak mu hosťujúci zamestnávateľ nevyplatí splatnú mzdu, domáhať jej zaplatenia u osoby – dodávateľa služby na území SR, ktorú priamo subdodáva hosťujúci zamestnávateľ, čo je v praxi najčastejšie domáci podnikateľ, pre ktorého sú služby poskytované.

Od účinnosti novely vznikajú povinnosti aj slovenským zamestnávateľom v prípade, ak vysielajú zamestnancov za účelom poskytovania služieb do zahraničia. Domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu EÚ len na základe písomnej dohody. Takáto dohoda musí obsahovať najmä údaje o dni začatia a skončenia vyslania, druhu práce, mieste výkonu práce a o mzdových podmienkach počas vyslania. Pri takomto vyslaní je potrebné, aby domáci zamestnávateľ rešpektoval skutočnosť, že pracovné podmienky a podmienky zamestnávania domáceho zamestnanca sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Navyše, domáci zamestnávateľ je povinný pred vyslaním informovať svojho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v členskom štáte vyslania, pričom informáciu o pracovnom čase a výmere dovolenky je povinný oznámiť písomne.

Slovenskí zamestnávatelia by však mali byť ostražití aj pri prijímaní služieb alebo prác vykonávaných prostredníctvom zahraničných alebo domácich dodávateľov a nimi vyslaných zamestnancov. Zákonom o cezhraničnej spolupráci sa totiž novelizuje aj zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý ukladá inšpektorátu práce uložiť domácemu odberateľovi služby pokutu za porušenie zákazu prijímať od dodávateľa službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ služby nelegálne zamestnáva, a to pri cezhraničnom poskytovaní služby po dobu presahujúcu päť dní a pri vnútroštátnej alebo cezhraničnej dodávke práce okamžite. Minimálna výška pokuty je 2.000 Eur, pričom však môže dosiahnuť až 200.000 Eur. Skutočnosť, či poskytovateľ služby neposkytuje práce alebo služby prostredníctvom nelegálne zamestnaných osôb, je povinný preveriť samotný odberateľ, a to tak, že si od poskytovateľa vyžiada potrebné doklady preukazujúce riadne zamestnávanie osôb, ktorými sú práce vykonávané.

V prípade, ak predpokladáte, že zavádzané opatrenia zákona o cezhraničnej spolupráci sa môžu dotýkať aj Vašej spoločnosti a niektoré z vyššie uvedených povinností by sa Vám zdali nejasné, radi Vám v uvedenej veci poradíme.

Viac o admin

    Môže vás zaujímať

    Odpovedať

    Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *