Zmeny v sezónnom zamestnávaní

Zmeny v sezónnom zamestnávaní

Dňa 1. januára 2023 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej súčasťou je aj novela zákona o sociálnom poistení, pričom bol zavedený nový inštitút – sezónna práca. Cieľom novely je zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov, ktorí zamestnajú ľudí na určité sezónne práce vo vymedzených sektoroch hospodárstva (poľnohospodárstvo, cestovný ruch, potravinárstvo, lesné hospodárstvo).

Novela prináša výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou odvodovej odpočítateľnej položky pri výkone sezónnej práce v sume ustanovenej podľa zákona o sociálnom poistení. Poistné na nemocenské a invalidné poistenie však sezónni zamestnanci naďalej platiť budú a zamestnávateľ zaplatí aj poistné na úrazové poistenie, na garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity.

Vzhľadom k tejto výnimke, za obdobia, počas ktorých sa nebude platiť poistné, sezónnemu pracovníkovi nevznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky ani na dávku v nezamestnanosti.

You May Also Like