Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Posledná novela Zákona o službách zamestnanosti priniesla okrem iného nasledovné zmeny per zamestnávateľov:

Zjednodušenie zotrvania zamestnancov 3. krajín na trhu práce SR

Novela zjednodušuje aj prístup, ale najmä zotrvanie, štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v SR. Ruší podmienku ich zamestnávania len na pracovných miestach v okrese s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto u toho istého zamestnávateľa sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce. Zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred, ale bude postačovať, ak voľné pracovné miesto nahlási úradu práce najneskôr v deň podania žiadosti cudzinca o obnovenie prechodného pobytu. Zároveň cudzinec bude môcť vykonávať svoju prácu aj počas obdobia rozhodovania o jeho žiadosti. Takáto úprava umožní udržanie kvalifikovanej pracovnej sily v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce najmä v nedostatkových povolaniach napríklad v zdravotníctve.

Vyslaní zamestnanci EÚ – nová povinnosť

 Novelou sa okrem iného zavádza aj nová povinnosť zamestnávateľa, ku ktorému sú vyslaní občania členského štátu Európskej únie svojim (zahraničným) zamestnávateľom na výkon prác pri poskytovaní služieb. Tuzemská fyzická alebo právnická osoba (tzv. „informujúca organizácia“), ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, má povinnosť voči úradu práce informovať o vyslaní pracovníkov na územie SR. Teda slovenský zamestnávateľ (ako príjemca služieb) je povinný písomne informovať úrad práce formou tzv. informačnej karty o vyslaní občanov členských štátov EÚ. A to najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania. Ak si informujúca organizácia túto povinnosť nesplní, hrozí jej pokuta až do výšky 100 000 eur.

You May Also Like