Zvýšenie súm stravného od 1.1.2023

Zvýšenie súm stravného od 1.1.2023

V Zbierke zákonov SR vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2023 zvyšujú sumy stravného na nasledujúce hodnoty:

  • 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín, najviac však 18 hodín,
  • 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Z uvedených súm sa vychádza napr. pri stanovení nároku zamestnanca na stravné za každý kalendárny deň tuzemskej pracovnej cesty, ako aj pri stanovení príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom iných subjektov, alebo pri stanovení finančného príspevku. Z toho vyplýva, že hodnota príspevku na stravovanie zamestnancov (oslobodená od zdanenia na strane zamestnancov a daňovo uznateľná pre zamestnávateľov) sa zvýši zo súčasných 3,52 eura na hodnotu 3,74 eura. Zároveň sa zvýši minimálna povinná hodnota stravovacej poukážky zo súčasných 4,80 eura na 5,10 eura.

You May Also Like